บรรยากาศกิจกรรมโครงการค่ายกล้าแผ่นดินระนองเฉลิมพระเกียรติ "กล้าคุณธรรม กล้าแผ่นดินด้วยพลังบวร" ประจำปี 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร

ดร.นิรุตติ สุทธินนท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการครั้งนี้
 

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาสังคมไทย จึงได้บูรณาการประสานความร่วมมือกับ กลุ่มเยาวชนกล้าแผ่นดินระนอง คณะสงฆ์จังหวัดระนอง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และพัฒนาคุณธรรมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชน ในการป้องกันยาเสพติด อีกทั้งยังส่งเสริมการนำพลังบวร (บ้าน ชุมชน วัด องค์กรศาสนา และ โรงเรียน ราชการ) ขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ผ่านคุณธรรมที่พึงประสงค์ "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู"
 

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565