ดร. นิรุตติ สุทธินนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซอร์คอน พาวเวอร์ โซลูชั่น จำกัด ร่วมสนับสนุนหอการค้าระนอง จัดงานหอการค้าระนอง ดินเนอร์ทอล์ค ในหัวข้อ “แลนด์บริดจ์ระนอง โอกาสและความท้าทาย" ณ เฮอริเทจแกรนด์คอนเวนชั่นระนอง เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 
 
เซอร์คอนฯ สนับสนุนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน (Landbridge) ภายใต้หัวข้อ “แลนด์บริดจ์ระนอง โอกาสและความท้าทาย”

โดยได้รับเกียรติจากนายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม นายจิรโรจน์ ศุกลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาค สนข. กระทรวงคมนาคม นางอิสราภรณ์ เตชะวรากุลวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สนข. กระทรวงคมนาคม และมีพรศักดิ์ แก้วถาวร

วัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลโครงการศึกษาความเหมาะสมออกแบบเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน (Business Development Mode) และโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน (Landbridge) ภายใต้หัวข้อ “แลนด์บริดจ์ระนอง โอกาสและความท้าทาย”

มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากทีมงานที่ปรึกษาโครงการ มาให้ความรู้  และชี้แจงรายละเอียดเพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของจังหวัดระนอง ประกอบด้วย ดร.อิสรทัต รัศมิทัต   ผู้จัดการโครงการ ผศ.ดร.พงษ์ธนา วณิชย์กอบจินดา  ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ นายสุเชาว์  ทุมมากรณ์  ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมือง และ นางพนิดา อนันทวรรณ  ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย พร้อมกับเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงาน ได้แสดงความคิดเห็น เพื่อร่วมกันผลักดันโครงการ และกำหนดทิศทางการพัฒนาที่ควบคู่กับการอนุรักษ์ของจังหวัดระนองต่อไป

ทั้งนี้มีผู้ประกอบการ  องค์กรภาคเอกชนในจังหวัดระนองประกอบไปด้วย หอการค้าจังหวัดระนอง YEC, NEC หอการค้าจังหวัดระนอง, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง, สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง, สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง, สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง, สมาคมประมงระนอง และผู้บริหารหอการค้าจังหวัด เข้าร่วมรับฟังด้วย บรรยากาศคึกคักและอบอุ่น