ZIRCON บริจาคเครื่องสำรองไฟ ZIRCON รวมเป็นมูลค่า 15,500 บาท จากโครงการ “เซอร์คอนเพื่อสังคม”

บริษัท เซอร์คอน พาวเวอร์ โซลูชั่น จำกัด ร่วมบริจาคเครื่องสำรองไฟ เซอร์คอน ให้แก่โรงพยาบาลลานกระบือ จ.กำแพงเพชร โดยมี ดร.นิรุตติ สุทธินนท์  ผู้บริหารบริษัท เซอร์คอน พาวเวอร์ โซลูชั่น จำกัด เป็นประธาน และทพ. เทพฤทธิ์ ไตรฟื้น (ทพ.ชำนาญการ) รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานกระบือ จ.กำแพงเพชร เป็นผู้รับมอบเครื่องสำรองไฟ เซอร์คอน มูลค่า 15,500 บาท เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา