"ZIRCON บริจาคเครื่องสำรองไฟ ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ"

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566  ตัวแทนผู้บริหารและพนักงานบริษัทเซอร์คอน พาวเวอร์ โซลูชั่น จำกัด ได้บริจาคเครื่องสำรองไฟ ZIRCON
ให้แก่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เพื่อใช้ร่วมกับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ในการป้องกันและสำรองไฟให้กับเครื่องมือแพทย์ , เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์ในห้องแล็ป ที่ต้องการไฟฟ้าเสถียรภาพสูงและต่อเนื่อง เพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กต่อไป